Tiedote tekijänoikeuksista

Ukon pakka – Kalevalainen tarot on Copyright suojattu teos. © oikeudet omistaa Ukon pakka – kalevalainen tarot Susanna Salo ISBN 978-952-7204-15-3 Salakirjat, 2017

Kaikkien Ukon pakan kuvien ja tekstien kaupallinen käyttö on ehdottomasti kielletty! Tämä korttipakka on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. 

Mikä on tekijänoikeus?

Tekijän yksinoikeuden pääperiaate on, että teosta saa käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja siten kuin tekijä sallii. Teoksia on kuitenkin luvallista käyttää ilman tekijän lupaa joissain poikkeuksellisissa tilanteissa käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallisten syiden vuoksi. Teoksia voi siteerata hyvän tavan mukaisesti ja kopioida yksityiseen käyttöön.

Miten tekijänoikeus syntyy?

Tekijänoikeus syntyy tekijälle automaattisesti teoksen tekemisen myötä. Sen saavat yhtälailla kuuluisat kirjailijat ja ala-astelaiset piirtäjälahjakkuudet – tekijänoikeus kuuluu kaikille! Muodollisuuksia, kuten rekisteröintiä tai ©-merkin käyttöä, ei edellytetä. Suositeltavaa on kuitenkin merkitä teokseen tekijän nimi tai nimimerkki ja julkaisuvuosi. Lain mukaan tekijänä pidetään sitä, jonka nimi ilmoitetaan teoksen yhteydessä, jollei näytetä toisin.

Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Käytännössä teokseksi katsotaan mikä tahansa luovan työn tulos, joka on sen verran omaperäinen, ettei joku toinen tekisi täysin samanlaista. Teoksia voivat olla esimerkiksi  sävellykset, valokuvat, tietokonepelit ja -ohjelmat, näytelmät, elokuvat, piirustukset ja maalaukset ja koreografiat. Myös moni muu luovan työn tulos lasketaan teokseksi.

Teoskynnyksen vaatimukset vaihtelevat eri aloilla. Asiaan vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon käytännön seikat vaikuttavat teoksen muotoon. Runot tai sävellykset saavat suojan lähes poikkeuksetta, kun taas tuolin muotoilulta edellytetään huomattavaa omaperäisyyttä. Teoksen laatu tai siihen käytetyn työn määrä sinällään eivät vaikuta teoskynnyksen ylittymiseen.

Kenelle Ukon pakan tekijänoikeudet kuuluvat?

“Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)

Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

Taloudelliset oikeudet:

Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa.

Teos saatetaan yleisön saataviin, kun:

1) se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana;

2) se esitetään julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle;

3) sen kappale tarjotaan myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi taikka sitä muutoin levitetään yleisön keskuuteen; taikka

4) sitä näytetään julkisesti teknistä apuvälinettä käyttämättä.

Julkisena esittämisenä ja yleisölle välittämisenä pidetään myös esittämistä ja välittämistä ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille.

Ukon pakkaa ei siis ole luvallista käyttää kaupalliseen hyödyn tavoitteluun millään tavalla. Teosta ei ole luvallista saattaa yleisön saataviin maksua vastaan eikä myöskään ilmaiseksi. Tässä kohtaa olen tekijänä antanut luvan käyttää korttejani omien palveluidesi ohella siten, että kohtaat asiakkaasi kasvokkain. Jos siis teet vaikkapa jotain vaihtoehtoisia hoitoja, voit hoitojesi yhteydessä käyttää tätä pakkaa. Sen sijaan tulkintojen myyminen nettisivustoilla, verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa ym. interaktiivisesti on kielletty. Myöskään Ukon pakan kuvia ei ole luvallista käyttää palveluiden markkinoinnissa sillä nekin ovat tekijänoikeuslain suojaamia.

Kaikessa Ukon pakan käytössä on aina mainittava teoksen nimi, julkaisija sekä tekijä, eli Susanna Salo. Tätä kutsutaan ns. isyysoikeudeksi, eli mitään maalaamiani kuvia (Ukon pakan kuvitukset) tai kirjoittamiani tekstejä ei ole luvallista julkaista mainitsematta sekä teoksen, että tekijän nimeä. Kaikenlaiseen julkiseen esittelyyn tarvitaan lisäksi luvat minulta ja kirjan kustantajalta, Salakirjoilta.

Taloudelliset oikeudet:

Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia haluamallaan tavalla teoksensa käytöstä ja saada käytöstä korvaus. Taloudelliset oikeudet pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa teos yleisön saataviin. Tekijällä on tähän yksinoikeus ja teoksen käyttämiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina tekijän lupa.

Teoskappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinolla ja missä muodossa tahansa. Kappaleen valmistamisena pidetään teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Valmistamista on esimerkiksi teoksen painaminen, monistaminen, kopioiminen ja tallentaminen nauhalle, CD- tai DVD-levylle tai tietokoneen muistiin.

Yleisön saataviin saattamista on teoskappaleiden levittäminen yleisölle esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai Internetin välityksellä sekä teoksen julkinen esittäminen ja näyttäminen ja sen välittäminen yleisölle. Yleisölle välittämisestä on kyse silloin, kun yleisö ei ole läsnä itse esitystilaisuudessa, esimerkiksi kun teos välitetään radiossa tai tietoverkoissa.

Moraaliset oikeudet

Tekijän moraaliset oikeudet kieltävät muun muassa plagioimasta, väärentämästä tai käyttämästä loukkaavalla tavalla toisen teosta. Ne vaativat myös mainitsemaan tekijän nimen. Moraalisilla oikeuksilla suojataan tekijäpersoonaa.

Isyysoikeuden perusteella tekijällä on hyvän tavan mukaisesti oikeus tulla mainituksi, kun teosta käytetään. Esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita kun musiikkikappaletta soitetaan radiossa.

Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Ukon pakka on julkaistu 2017

Teos katsotaan julkistetuksi, kun se luvallisesti on saatettu yleisön saataviin.

Julkaistuksi teos katsotaan, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen. (31.7.1974/648)

 

Tekijänoikeusjärjestöt

Suomessa toimii kuusi tekijänoikeusjärjestöä – Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja Tuotos. Yhdessä ne edustavat yli 90 000 kotimaista sekä useaa ulkomaista tekijää.

Järjestöt helpottavat teosten käyttöä ja edistävät kulttuuria

Tekijänoikeusjärjestöt edustavat oman alansa tekijöitä, taiteilijoita ja yrityksiä, keräävät näille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, hoitavat käyttölupa-asioita sekä edistävät kotimaista kulttuuria. Tekijänoikeusjärjestöjä on luotu tietyillä aloilla tekijän ja teosten käyttäjien välille, jotta luvista ja korvauksista sopiminen olisi helppoa.

Teosten käytön luvista ja tekijänoikeuskorvauksista sovitaan usein kahdenvälisesti: esimerkiksi, kun lehtimies tekee työsopimuksen, kuvanveistäjä myy tekemänsä patsaan tai kirjailija sopii kirjansa julkaisemisesta. Joskus asioita pitää kuitenkin hoitaa suurten joukkojen välillä.

Esimerkiksi radioasemien ja ravintoloiden tulee sopia luvista ja korvauksista jokaisen lauluntekijän, muusikon ja levy-yhtiön kanssa. Tekijöitä voi olla kymmeniätuhansia, ja he voivat olla suomalaisia ja ulkomaisia. Käytännössä radioaseman tai ravintolan on mahdotonta hankkia lain vaatimat käyttöluvat jokaiseen esitettyyn lauluun erikseen.

Tekijänoikeusjärjestöt Suomessa

Suomessa toimii kuusi tekijänoikeusjärjestöä (Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja Tuotos), jotka edustavat yhdessä yli 90 000 kotimaista ja lukemattomia ulkomaisia korvauksensaajia. Päätösvaltaa järjestöissä käyttävät korvauksensaajien edustajat. Suomen tekijänoikeusjärjestöjen vuosittain keräämä korvaussumma on noin 80 miljoonaa euroa. Koko raha jaetaan hallinnon kulujen jälkeen järjestöjen edustamille oikeudenhaltijoille sekä kotimaisen kulttuurin edistämiseen. Keskimäärin järjestöt tilittävät eteenpäin liki yhdeksän kymmenesosaa kerätyistä korvauksista.

Gramex

Gramex

Tekijänoikeuskorvaukset ovat elintärkeitä kotimaiselle musiikkikulttuurille. Muusikoille, kapellimestareille, laulajille ja äänitteiden tuottajille ne kerää tekijänoikeusjärjestö Gramex.

Lue lisää ›

Kopiosto

Kopiosto

Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Voittoa tavoittelemattomana järjestönä Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja tilittää perityt korvaukset teosten tekijöille tai heidän edustajilleen.

Lue lisää ›

Kuvasto

Kuvasto

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry on kuvataiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys, joka edustaa Suomessa noin 2300 kotimaista ja 50 000 ulkomaista kuvataiteilijaa.

Lue lisää ›

Sanasto

Sanasto

Sanasto on kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Edustamme tuhansia suomalaisia kirjallisuuden tekijöitä – kauno-, tieto- ja oppikirjailijoita sekä runoilijoita, kääntäjiä, toimittajia − ja palvelemme kirjallisuuden käyttäjätahoja.

Lue lisää ›

Teosto

Teosto

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka edustaa noin 30 000 kotimaista ja noin lähes kolmea miljoonaa ulkomaista musiikin tekijää ja kustantajaa.

Lue lisää ›

Tuotos

Tuotos

Tuotos ry on elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys. Tuotos edustaa kattavasti suomalaisia tuotantoyhtiöitä ja toimii tiiviissä yhteistyössä yhtiöiden ja koko av-alan kanssa. Tuotoksen asiakkaina on 230 kotimaista ja yli 16 000 ulkomaista tuotantoyhtiötä.

Lue lisää ›

Lähteet:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Tekijänoikeus

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *